ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അടുക്കടുക്കായി വന്നു നിറയും😱😱| Gardening ideas for home

ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അടുക്കടുക്കായി വന്നു നിറയും😱😱| Gardening ideas for home

ഇങ്ങനെയും എളുപ്പവഴി ഉണ്ടായിരുന്നോ?? Thakkali krishi malayalam

ബക്കറ്റിൽ വേര് വളർത്തുന്ന രീതി

STAY IN TOUCH 💞💞💞💞
https://instagram.com/malanadsunilwayanad/

https://www.facebook.com/Malanad-Sunil-Wayanad-713996602715398/

My INDOOR PLANT TIP Channel
https://youtube.com/c/indoorplanttips

My Gardening Channel
https://youtube.com/c/malanadwayanad

GROW BAGS
https://amzn.to/3q5EkEQ
https://anzn.to/3mbN8rC

Terra cotta pots 8 inches Offer
https://amzn.to/3dUg4j5

Indoor plant pot
https://amzn.to/3F0pfur

Gardening potting mix
https://amzn.to/3E04Sfu

Fungicide and pesticides Neem Oil
https://amzn.to/32arZqF

Gardening Fertilizer NPK 19 19 19
https://amzn.to/31WpAjE

Epsom salt
https://amzn.to/3H3RGZd

Coco peat
http://amzn.to/3E1fQBi

Indoor pot with stand
https://amzn.to/3F0j5KP
https://amzn.to/3yvHTYu
https://amzn.to/3DZTT5Q

GARDENING TOOLS
https://amzn.to/3oYc5bz

Best air purifier for bedroom
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://amzn.to/3HMacpQ
👇👇👇✅✅👇👇👇👇
https://amzn.to/30ReA62
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://amzn.to/3cF1P0W

#malanadwibes
#vegetablesgardeningmalayalam
#vegetablesgardeninginmalanadwibes
#vegetablesgardening
#fertilizer

EQUIPMENT USED
CAMERA
https://amzn.to/2OlatJx
GIMBAL
https://amzn.to/3rQDCtO
MIKE
https://amzn.to/3sMprr3
PC
https://amzn.to/3mhSNv2

Thank you for watching keep more support🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Amazon Products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *